O MKRPA

 
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy zgodnie z ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powoływana jest przez Burmistrza Miasta.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy
Plac Parysa 9, tel. 63 275 32 99
poniedziałek – piątek g. 7.00 – 15.00

Zadania MKRPA w Słupcy:

- podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży;
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu poddania się leczeniu odwykowemu;
- podejmowanie działań w zakresie kontrolowania zasad i warunków korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.