ZADANIA KOMISJI

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, doradzanie oraz prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy Miejskiej, a w szczególności:


profilaktyczne oddziaływanie na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
zmniejszenie rozmiarów problemów alkoholowych, które aktualnie występują i zapobieganie powstawaniu nowych;
redukcja zakresu, jak i wagi szkód związanych z nadużywaniem alkoholu, takich jak:
- przemoc wobec dzieci,
- zaniedbania i konflikty rodzinne,
- wypadki i zgony;
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
opiniowanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli zasad obrotu tymi napojami;
wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
W stosunku do osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują powstanie okoliczności określonych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy, systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego) Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem oraz jej rodzinie.


1. Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek:
a) najbliższej rodziny lub powinowatych;
b) osób wspólnie mieszkających,
c) ośrodka pomocy społecznej,
d) zespołu interdyscyplinarnego,
e) policji,
f) sądowej służby kuratorskiej, g) sądu,
h) prokuratury,
i) szkoły,
j) zakładu pracy,
k) organizacji społecznych, których statutowym działaniem jest przeciwdziałanie patologiom społecznym.
2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera informacji czy zachodzą przesłanki z art. 24 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Komisja zaprasza wnioskodawcę na rozmowę w celu uzupełnienia danych.
4. Jeśli wnioskodawca się nie zgłasza, Komisja kieruje do wnioskodawcy pismo o braku podstaw do wszczęcia postępowania.
5. Jeśli po uzupełnieniu danych Komisja stwierdzi brak przesłanek z art. 24 ustawy Komisja nie kieruje na leczenie i umarza postępowanie.
6. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym zaproszeniem do stawienia się na posiedzeniu Komisji.
7. W przypadku niestawienia się osoby zaproszonej na pierwszy termin, wysyła się wezwanie z informacją, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzenie Komisji, sprawa zostanie skierowana do sądu. Jeśli osoba zgłoszona nie stawi się dwukrotnie Komisja kieruje ją na badanie do biegłych sądowych.
8. W razie zgłoszenia się osoby wezwanej, przeprowadza się z nią rozmowę mającą na celu zebranie informacji odnośnie problemu wezwanego, przedstawia ofertę placówek leczenia uzależnienia alkoholowego i grup wsparcia w celu wyboru odpowiedniej formy pomocy oraz motywuje do podjęcia terapii.
9. Jeżeli osoba wezwana zgłosiła się na spotkanie, wykazała chęć podjęcia leczenia i wyraziła zgodę na monitorowanie przez Komisję udziału w terapii, Komisja zawiesza sprawę na czas leczenia. Zgodę na monitorowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Monitorowanie polega na przyjmowaniu co miesiąc pisemnych poświadczeń udziału w terapii od osoby monitorowanej.
10. Po dwóch latach, gdy osoba zgłoszona ukończyła terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja umarza sprawę
11. Jeżeli osoba monitorowana nie wywiąże się z powyższego zobowiązania Komisja kieruje sprawę na badanie do biegłych sądowych, a następnie - w zależności od wyniku - do sądu, lub umarza postępowanie.
12. Jeżeli osoba zostaje uznana przez biegłych za osobę uzależnioną od alkoholu Komisja kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
13. Jeśli biegli nie stwierdzą uzależnienia od alkoholu wówczas Komisja umarza postępowanie.
14. Jeżeli osoba nie zgłasza się dwukrotnie na wezwanie do biegłych sądowych wówczas Komisja kieruje sprawę do sądu.
15. W toku postępowania, z uwagi na ochronę osób wnioskujących o wszczęcie procedury, nie ujawnia się osobie objętej postępowaniem informacji dotyczących danych osoby lub i instytucji, która złożyła wniosek.

Komisja kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w następujących przypadkach:

a) osoba dwukrotnie nie zgłosiła się na posiedzenie Komisji lub na badanie do biegłych sądowych, a z informacji zgromadzonych w sprawie wynika, że osoba nadużywa alkohol i spełnia przesłanki z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
b) osoba wezwana nie wyraża zgody na podjęcie dobrowolnego leczenia, a opinia biegłych sądowych potwierdza uzależnienie od alkoholu.

Komisja współuczestniczy w realizacji podejmowanych przez Burmistrza Miasta, jako organu zezwalającego, działaniach dotyczących kontroli zasad korzystania przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta Słupcy członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy.
2. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
3. Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach jego otwarcia.
4. Komisja zawiadamia pisemnie o zamiarze wszczęcia kontroli i dokonuje jej nie wcześniej niż po upływie 7 dnia i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
5. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
6. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia.
7. W uzasadnionych przypadkach określonych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w ust. 5.

Zakres kontroli obejmuje ustalenie:

1) przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
b) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia;
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
d) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącym punkt sprzedaży, np. akt notarialny, umowę najmu, umowę dzierżawy;
e) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu;
f) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone w uchwale Rady Miasta Słupcy dotyczącej punktów sprzedaży;
g) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
2) przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) niesprzedawania i niepodawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) niespożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz w najbliższej okolicy punktu sprzedaży;
3) nienaruszania zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej okolicy;
4) niewprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych z nielegalnych źródeł;
5) przedstawiania prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
6) uwidaczniania informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz innych informacji o zakazach wynikających z ustawy;
7) przestrzegania ustawowego zakresu reklamowania i promocji napojów alkoholowych;
8) sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych o powierzchni powyżej 200 m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba do tego upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyny odmowy i podpisany przez sporządzającego notatkę.